Vraťme Evropě duši!

Nepřejeme si, aby náš život ovládaly ideologie.

Úmluva je pro naše země nepotřebná a ve svých důsledcích nebezpečná. Znamená ohrožující zásahy do života státu a jeho institucí, zvláště škol, do života rodin i jednotlivců, do činnosti firem i občanských spolků. Otevírá dveře nebezpečným ideologickým trendům. Narušuje základní principy spravedlnosti a předem určuje muže jako viníka.
Nepotřebnost:
• Naše právní řády vycházejí z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, hlásíme se k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen. Rovnost mezi muži a ženami je obsažena v právních normách vzdělávacího systému, kde je prostor pro prevenci největší. V současném trestním právu České republiky je zakotvena kriminalizace všech forem násilí v celém rozsahu a policejní i justiční orgány jsou si vážnosti a specifik této problematiky vědomy.
Nebezpečí a škodlivost:
• Úmluvou deklarovaný „boj proti násilí“ skrývá nové násilí: na ideálech evropské kultury, na vědeckém poznání, na zdravém rozumu, který je základem žité společenské praxe.
• Istanbulská úmluva degraduje vztahy mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil. Nařizuje, aby každé násilí na ženě bylo chápáno jako genderové. Považuje chlapce a muže za potenciální násilníky, které je třeba převychovat. Připouští diskriminační „speciální“ opatření, která za diskriminaci považována být nemají, a zakazuje alternativní postupy řešení sporu, včetně mediace a smírčího řízení.
• Istanbulská úmluva zasahuje do Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Nově se zakazuje diskriminace na základě genderové identity. Vedle nepřehlednosti ve výčtu sexuálních orientací není pojem genderová identita definován vůbec. Příslušnost k případně diskriminované skupině se ve skutečnosti opírá o subjektivní a v čase proměnlivé sebepojetí jednotlivce. Je nepřípustné, aby takový konstrukt legitimizoval kontrolování společnosti ve všech oblastech a dokonce aby umožnil kohokoliv trestat za to, že v dané chvíli nerozeznal genderovou identitu druhého.
• Úmluva v rámci potlačení stereotypního pojímání rolí žen a mužů dává prostor trestnímu postihu nejen náboženských učení, ale i odborných pojednání o biologických a fyziologických rozdílech mezi mužem a ženou. To je extrémně nebezpečný rys, typický pro totality.
• Úmluva je pokusem, jak skrze mezinárodní závazky přimět smluvní státy k prosazování politiky, která by v národním demokratickém procesu nikdy neprošla. Je pokusem radikální ideologické lobby prosadit svou agendu proti vůli naprosté většiny obyvatelstva našich zemí.
• Úmluva v rámci boje proti tzv. „kulturním stereotypům o mužích a ženách“ útočí na evropskou kulturu a usiluje o zabránění jejího předávání dalším generacím. Člověk se však může rozvinout v osobnost pouze v prostředí kultury, jejíž hodnoty přijímá, obohacuje a předává dál. Kultura je zárukou společenské soudržnosti. Kultura evropská vždy kladla důraz na zvýšenou ochranu žen a rytířské chování mužů vůči ženám. Evropská tradice považuje ženu za společensky výše postavenou bytost a tato úcta vychází z nezastupitelného biologického poslání ženy předávat život.
Webový portál shromažďuje otázky a odpovědi, argumenty, uvádí odkazy na přednášky a vyjádření právníků a dalších osobností.
Nechceme nikomu křivdit ani přehánět nebezpečí. Projděte si připravované příručky i nové zákony a seznamte se s teorií, na které stojí ideologie genderu. Domýšlejte spolu s námi, k čemu by nás politici svým souhlasem zavázali.